Käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin asiakkaan (palvelun tilaaja) ja toimittajan (Blacklight Oy) välisiin sopimuksiin. Ehdoilla määritellään asiakkaan ja toimittajan velvollisuudet ja vastuut toimittajan toimittaman palvelun käytöstä. Käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys palvelusopimuksen syntymiseksi.

2. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus asiakkaan ja toimittajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun asiakas on saanut tilaamastaan palvelusta toimitusvahvistuksen ja toimittaja on luovuttanut tilatun palvelun asiakkaan käyttöön.

Sopimuskausi on 1 vuosi ja sopimus jatkuu automaattisesti sopimuskauden loputtua uudella sopimuskauden pituisella jaksolla, ellei kumpikaan osapuoli ole irtisanonut sopimusta viimeistään 1 kk ennen sopimuskauden päättymistä. Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi, mikäli sopimusehtoja on rikottu.

Toimittajalla on oikeus valita asiakkaansa. Toimittajalla on oikeus olla uusimatta sopimusta, mikäli asiakkaan sopimus on aiemmin irtisanottu sopimusrikkeiden vuoksi.

Toimittajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle, ellei siitä erikseen sovita.

3. Laskutus

Laskutuskausi on 1 vuosi ja laskutuskausi on sama ajanjakso kuin sopimuskausi. Lasku peritään etukäteen.

Laskutus tapahtuu sähköpostitse ja asiakas on vastuussa antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Toimittaja ei hyvitä kesken laskutuskauden irtisanottuja sopimuksia.

Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua uuden laskutuskauden alkaessa, mutta muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle vähintään 3 kk ennen laskutuskauden päättymistä.

Jos laskua ei ole maksettu määräaikaan mennessä, toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus.

4. Toimittajan velvoitteet ja vastuut

Toimittaja on velvollinen tarjoamaan sovitun palvelun asiakkaan käyttöön.

Toimittaja on velvollinen ylläpitämään tarjoamaansa palvelua ja korjaamaan toimittajasta johtuvat katkokset välittömästi. Toimittaja ei kuitenkaan ole vastuussa kolmannen osapuolen toimittamien palvelujen, kuten sähköverkon tai tietoliikenneyhteyksien, toiminnasta, mutta on velvollinen pyrkimään ratkaisemaan palvelua koskevan ongelman mahdollisimman pian yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa.

Toimittajalla on oikeus katkaista palvelu väliaikaisesti, mikäli välittömät korjaustoimenpiteet tai viranomaismääräys sitä edellyttävät.

Toimittaja on velvollinen korvaamaan asiakkaalle yhtä laskutuskautta vastaavan summan, mikäli toimittajasta aiheutuva palvelukatkos kestää yli 7 vuorokautta. Toimittaja ei ole korvausvelvollinen laiterikon tai muun äkillisen tapahtuman aiheuttamista vahingoista asiakkaalle. Toimittaja ei vastaa asiakkaan tietojen säilymisestä.

Toimittaja ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun informaation sisällöstä, toimivuudesta, säilyvyydestä eikä näistä aiheutuvista häiriöistä.

5. Asiakkaan velvoitteet ja vastuut

Asiakas ei saa omalla toiminnallaan häiritä muita palvelun käyttäjiä. Asiakas on itse vastuussa toiminnastaan tietoverkossa ja palvelussa säilyttämästään materiaalista ja sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja tekijänoikeusmääräyksiä.

Asiakas ei saa tahallisesti häiritä muita käyttäjiä tai pyrkiä etsimään palvelusta tietoturva-aukkoja. Kaikenlainen tahallinen tietoliikenteen ja palvelun häirintä katsotaan sopimusrikkomukseksi.

Asiakas on vastuussa salasanansa säilyttämisestä, eikä asiakas saa luovuttaa palvelun käyttöoikeutta tai tunnuksiaan kolmannelle osapuolelle.

Asiakas on velvollinen luovuttamaan palvelun toimittajalle ajantasaiset yhteystietonsa.

6. Domainien rekisteröintiä koskevat erityisehdot

Toimittaja käyttää domainien rekisteröintiin kolmannen osapuolen palveluja (DYN ja FICORA).

Toimittaja rekisteröi domainit aina asiakkaan nimiin ja domainin hallintaoikeus säilyy asiakkaalla.

Asiakassuhteen päättyttyä toimittaja on velvollinen siirtämään domainin asiakkaan haluamalla tavalla ja luovuttamaan domainin siirtoavaimen asiakkaalle.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan domainia koskevien yhteystietojen muutokset sähköpostiosoitteeseen admin@blacklight.fi ja toimittaja velvollinen ylläpitämään asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja domainia koskevissa rekistereissä.

7. Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla asiakkaan ja toimittajan välillä. Jos sopimukseen ei päästä, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

8. Sopimusehtojen voimassaolo

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.9.2012 alkaen.

Toimittaja pidättää itsellään oikeuden voimassaoleviin sopimusehtoihin ja hintoihin.